Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LUBINIE

Muzeum Historyczne w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.muzeum-lubin.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 1 kwietnia 2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31 października 2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa muzeum jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:

– szablon strony internetowej nie jest zgodny z wymogami ustawy,

– całkowita dostępność strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje; kilka elementów wejściowych typu plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie mają tytułu ani przypisanej etykiety; brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników ekranu; umieszczone w serwisie linki przechodzące do serwisów instagram.com i facebook.com nie mają dołączonych napisów.

Deklarację sporządzono dnia 23 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 31 października 2023 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane do kontaktu, e-mail: sekretariat@muzeum.lubin.pl, telefon: 76 749 69 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu czy aplikację mobilną oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub niedotrzymania w/w terminów, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji moblinej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https:///www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LUBINIE

1. Dostępność wejścia do budynku. Ratusz. W ratuszu znajduje się kilka stref dostępu dla odwiedzających muzeum, na które składają się następujące pomieszczenia: sklep muzealny – Infopunkt, sala warsztatowa, konferencyjna, sale wystawowe, szatnia, toaleta. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne dla gości muzealnych znajduje się od północno-zachodniej strony, przez Infopunkt, miejsce w którym czekają przewodnicy muzealni. Przed wejściem znajduje się mobilna rampa umożliwiająca wejście osobom z problemami motorycznymi i poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Galeria Pałacyk mieści się na parterze wolnostojącej kamienicy przy ul. M. Skłodowskie-Curie 6. Na cele wystawiennicze przeznaczone zostały dwie sale mieszczące się na parterze budynku. Wejście główne do Galerii Pałacyk znajduje się w elewacji zachodniej – do drzwi prowadzą cztery stopnie. Wewnątrz obiektu, znajduje się kolejne osiem stopni prowadzących w górę. Kolejne wejście do obiektu, które przeznaczone jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ulokowane jest w przyziemiu budynku, po północnej stronie wejścia głównego.

Park Leśny. Park to miejsce spacerów, rekreacji i lekcji historii dla dzieci, młodzieży i dorosłych usytuowany na os. Przylesie, między ulicami: Kwiatową, Wrzosową i Gajową. Zajmuje powierzchnię ponad 27 hektarów. Park posiada osiem bram/wejść. Do czterech można podjechać autem (bramy: nr 1 ul. Kwiatowa, nr 3 ul. Gajowa I, nr 5 ul. Gajowa II, nr 6 wjazd od Chróstnika). Na przestrzeń muzealną zaadaptowane zostały cztery poradzieckie bunkry oraz zabytkowe ziemne i murowane budowle wchodzące w skład kompleksu strzelnicy artyleryjskiej, w obrębie których powstała ścieżka edukacyjna. Składają się na nią wybudowane okopy, kontenery oraz zabytkowe wagony. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą w niektórych miejscach mieć utrudniony dostęp do ekspozycji. Także przejście przez część okopów nie jest możliwe. Jednak do większości kontenerów, bunkrów, strzelnicy oraz otoczenia wystaw osoby z dysfunkcjami ruchowymi oraz poruszające się na wózkach mają swobodny dostęp. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia znajdująca się na terenie wystawy oraz w jej pobliżu, dlatego rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem, który podczas sezonu (20 marca – 30 października) czeka na zwiedzających. Na terenie parku znajduje się 81 ławek, 17 ławostołów i 3 ławeczki (przy kwietnikach) do odpoczynku. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz poruszającymi się na wózkach inwalidzkich usytuowana jest w pobliżu wejścia od ul. Kwiatowej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Ratusz. Korytarze, jak i hole są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu głównego mogą oni dostać się do: sali warsztatowej, sali konferencyjnej, sali wystawienniczej, szatni, toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy, którą osoby z niepełnosprawnościami mogą przemieścić się do sal wystawienniczych na poddaszu. Do części jednej z wystaw – w przejściu między kondygnacjami osoby poruszające się na wózku nie mają dostępu. W windzie znajdują się: wykładzina antypoślizgowa, poręcz do przytrzymania się oraz panel sterowania z wypukłymi klawiszami otoczonymi kółkiem i oznaczonymi alfabetem Braille’a. Ciągi komunikacyjne posiadają standardowe oznaczenia, jak np. światła awaryjne czy plany ewakuacyjne.

Galeria Pałacyk. Dla osób zwiedzających przeznaczone są dwie sale wystawiennicze, łączący je hol oraz trzy pomieszczenia mieszczące toalety (jedna z nich została w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Ciągi komunikacyjne pomiędzy pomieszczeniami posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Winda prowadząca z poziomu przyziemia wyposażona została w antypoślizgową wykładzinę, poręcz do przytrzymania się, panel sterowania z wypukłymi klawiszami otoczonymi podświetlanym pierścieniem i oznaczonymi alfabetem Braille’a.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Ratusz. Muzeum Historyczne w Lubinie posiada mobilną rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście do budynku dla zwiedzających). Brak platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Galeria Pałacyk. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzedza wykonany z kostki brukowej i wyposażony w poręcze podjazd. Prowadzi on do kondygnacji przyziemia, z której na parter (Galeria Pałacyk) osoby poruszające się na wózkach oraz z dysfunkcją narządów ruchu dostać się mogą za pomocą windy. Ciągi komunikacyjne posiadają standardowe oznaczenia: informacyjne tablice, plany ewakuacyjne. Przestrzeni Galerii Pałacyk nie jest wyposażona w pochylnie, platformy, informacje dźwiękowe oraz pętle indukcyjne.

Park Leśny. Na terenie parku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ratusz. Muzeum Historyczne w Lubinie nie posiada parkingu. Zarządcą miejsc parkingowych znajdujących się w pobliżu ratusza jest Gmina Miejska Lubin.

Galeria Pałacyk nie dysponuje miejscami parkingowymi. Miejsca parkingowe znajdujące się przed fasadą budynku zarządzane są przez Gmina Miejska Lubin. Składający się z kilkunastu miejsc parking ulokowany bezpośrednio za terenem kamienicy jest administrowany przez pobliskie centrum handlowe.

Park Leśny. Na terenie parku nie ma parkingu. Istnieje możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż ul. Kwiatowej oraz ul. Gajowej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych przypadkach. Ratusz. Galeria Pałacyk. Park Leśny. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w tym szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku, w którym znajduje się Muzeum Historyczne w Lubinie oraz na teren wystaw znajdujących się w przestrzeni Parku Leśnego. Warunkiem wejścia na teren muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do muzeum z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Ratusz.Galeria Pałacyk. Park Leśny. Podczas zwiedzania wystaw w ratuszu, Galerii Pałacyk oraz na terenie Parku Leśnego nie ma możliwości z korzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

7. Na obszarze wszystkich obiektów (Ratusz, Galeria Pałacyk, Park Leśny) ulokowany jest defibrylator AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny).