2018-11-16: Zamawiający MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE, działając na podstawie Rozdziału XVIII pkt.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity- Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ) Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Unieważnienie

2018-10-17: Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz 1579 z póź. zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert

2018-10-15: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu nr MH1/5/ZP-PN/02/2018 pt.: "Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na budynek naukowy".
Odpowiedź z dnia 15.10.2018

2018-10-11: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu nr MH1/5/ZP-PN/02/2018 pt.: "Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na budynek naukowy".
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9b00ee13-5b02-41ed-b8b9-3b9739c5a4e0
Odpowiedź na zapytanie

2018-10-04: Zamawiający Muzeum Historyczne w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego, modułowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na budynek naukowy, zgodnie z treścią ogłoszenia nr: 632272-N-2018 z dnia 2018-10-04.
Ogłoszenie 632272-N-2018